Algemene Leveringsvoorwaarden VEB-Techniek versie 2018.1.1.

Ook te downloaden als PDF Algemene leveringsvoorwaarden zakelijk en consument Techniek

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:
 • Beveiligingsbedrijf: opdrachtnemer, lid van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven, die zich heeft verbonden tot de installatie van, en/of onderhoud aan (beveiligings)installaties.
 • Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Installatie: een installatie gerelateerd aan inbraak, brand, toegangscontrole en communicatie in de ruimste zin van het woord.
 • Opdrachtgever: een ieder met wie het Beveiligingsbedrijf een Overeenkomst sluit of ten behoeve van wie het Beveiligingsbedrijf goederen of diensten levert.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst strekkende tot levering van goederen en/of diensten en/of het verrichten van werkzaamheden door het Beveiligingsbedrijf in welke vorm of onder welke titel dan ook, waaronder begrepen de verkoop en aanleg van of onderhoud aan een Installatie en al hetgeen daarmee verband houdt, in de ruimste zin.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, leveringen en rechtshandelingen van het Beveiligingsbedrijf.
 2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. Het Beveiligingsbedrijf behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking door Beveiligingsbedrijf. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, is hij gerechtigd de Overeenkomst binnen twee weken na bekendmaking als bedoeld in dit artikel op te zeggen, zonder recht op schadevergoeding.
 3. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een door de partijen in redelijkheid op te maken geldige bepaling, welke zoveel als mogelijk dezelfde beoogde rechtsgevolgen heeft.
 5. In geval enige bepaling van de (schriftelijke) Overeenkomst in strijd mocht zijn met de bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling van de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, van het Beveiligingsbedrijf zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Wanneer er geen termijn voor aanvaarding is vermeld, vervalt het aanbod in ieder geval na 14 dagen.
 3. Wanneer het beveiligingsbedrijf kosten in rekening wenst te brengen voor het uitbrengen van een offerte, wordt de Opdrachtgever hierover vooraf geïnformeerd.
 4. De Overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van het Beveiligingsbedrijf van de aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever, of op het moment dat het Beveiligingsbedrijf de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Het Beveiligingsbedrijf voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de gedragsregels van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven.
 2. Technische eisen die door de Opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen voor het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld.
 3. Indien door het Beveiligingsbedrijf een model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken.
 4. Het Beveiligingsbedrijf heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden, onderaannemers of hulppersonen in te schakelen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, vergunningen en overige bescheiden waarvan het Beveiligingsbedrijf heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig voor aanvang van de werkzaamheden aan het Beveiligingsbedrijf ter beschikking staan.
 6. Tenzij anders is overeengekomen, draagt de Opdrachtgever zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde aansluitingen, energie, en hulpwerktuigen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. In het geval is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan het Beveiligingsbedrijf pas worden verplicht tot de uitvoering van een volgende fase, wanneer de voorgaande fases door de Opdrachtgever goedgekeurd zijn en betaald indien voor die fase één of meer separate facturen zijn gezonden.
 8. Wanneer de start en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, kan het Beveiligingsbedrijf de voor hem daaruit voortvloeiende schade op de Opdrachtgever verhalen.
 9. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen, berekeningen, materialen, hulppersonen, leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde ontwerpen van het Beveiligingsbedrijf.
 10. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, gereedschappen en onderdelen die op het werk zijn aangevoerd.

 

Artikel 5. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering door het Beveiligingsbedrijf af werkplaats, fabriek of magazijn. Eventuele kosten van transport of installatie zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. De zaken worden dan geacht te zijn geleverd en het risico hiervan gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat de zaken de locatie van het Beveiligingsbedrijf hebben verlaten dan wel – indien dat eerder is – op het moment van feitelijke bezitsverschaffing aan de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd.
 3. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 4. Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt montage en installatie van de door het Beveiligingsbedrijf geleverde goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever, door de Opdrachtgever zelf dan wel een door de Opdrachtgever daartoe ingeschakelde derde.
 5. Wanneer de start en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, kan het Beveiligingsbedrijf de voor hem daaruit voortvloeiende schade op de Opdrachtgever verhalen.

 

Artikel 6. Wijziging Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever hierover in overleg treden.
 2. Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd goederen of diensten te leveren die afwijken van de in de overeenkomst omschreven goederen en diensten indien i) dit wijzigingen betreft die door de toeleverancier van het Beveiligingsbedrijf zijn aangebracht, of ii) de overeengekomen goederen of diensten niet meer, of niet meer onder dezelfde voorwaarden, beschikbaar of leverbaar zijn, en iii) die niet wezenlijk van de overeengekomen prestatie afwijken. Uitsluitend indien het Beveiligingsbedrijf van deze mogelijkheid tot wijziging in de leveri